S=Suppression Only
3: Phenylamide Fungicide Family
4: Phenylpyrroles Fungicide Family
5: Ethylenebisdithiocarbamates Fungicide Family
6: Oxathiin Fungicide Family
7: Dithiocarbamate Fungicide Family
8: Carboxamide Fungicide Family
This chart is for your reference only. Please check the label for the current and most correct information about each product.
FUNGICIDEStrobilurinsTriazolesChlorothalonilOtherSeed TreatmentPostemergeIn-FurrowAerial BlightAerial Web BlightAltenaria Leaf SpotAnthracnoseAsian Soybean RustBrown SpotCercospora BlightCercospora Leaf SpotDowny MildewFusarium Root & Seedling RotFrogeye Leaf SpotPod & Stem BlightPowdery MildewPurple Seed StainPythium Damping OffRhizoctonia Aerial BlightRhizoctonia Root and Stalk RotRhizoctonia Seed and Seedling RotRustSouthern BlightSDSTarget SpotWhite Mold "Sclerotinia stem rot"
Absolute MaxxXXX
AffianceXXXXXXXXXXXXXX
AframeXXXXXXX
Aframe PlusXXXXXXXXXXXX
Andiamo 230XXXXXXXXXX
AproachXXXXXXXXXXXXXXXX
Aproach PrimaXXXXXXXXXXXXXXXX
Aquila XLXXXXXXXXXXXX
Azteroid FCXXXXXXXXXXXXXX
Azure XtraXXXXXXXXXXXX
BrixenXXXXXXXXXX
CustodiaXXXXXXXXXXXXX
DelaroXXXXXXXXXXXX
DomarkXXXXXXXXXX
Ethos XB44XXSuppression of diseases caused by Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, or Phytophthora
EvitoXXXXXXXXXX
FolicurXXXX
FortixXXXXXXXXXXXXXS
HeadlineXXXXXXXXXXS
Headline AMPXXX
Incognito1XSXXXXXX
LucentoX7XXXXXXXXXX
Manticor LFRXXX
Mertect1XXX
Miramar1XXXXXXXXX
Obvius PlusX1, 4, 7XXXXX
Preemptor SCXXXXXXXXXXXXXSS
PriaxorX7XXXXXXXXXXXXSXS
Priaxor DXX7XXXXXXXXXXXXX
ProlineXXXXXXXXS
ProraroXX
QuadrisXXXXXXXXXXXXXXX
Quadris Top SBXXXXXXXXXXXXXX
QuiltXXXXXXXXXXXX
Quilt XcelXXXXXXXXXXXX
RelenyaXXXXXX
RevytekXX7XXXXXXXXXXX
Saltro7XXX
StrategoXXXXXXXXXXXX
Stratego YLDXXXXXXXXXXXX
Temitry LFRXX
TeperaXXXXXXXXXXXXX
Tepera PlusXXXXXXXXXXXXX
TiltXXXXXXX
TopGuard EQXXXXXXXXXXXXXXXX
Topsin1XXXXXXXX
TrivaproXX7XXXXXXXXXXXX
VeltymaXXXXXXXXXXXXX
Vibrance Trio12, 7, 4XXXX
XanthionXXXXSX
Xyway LFRXXX
OKXXXXXXXXXXXXXXX