Fungicide Mode of Action & Diseases Suppressed – Corn

S = Suppression Only
3: Phenylamide Fungicide Family
4: Phenylpyrroles Fungicide Family
5: Ethylenebisdithiocarbamates Fungicide Family
6: Oxathiin Fungicide Family
7: Dithiocarbamate Fungicide Family
8: Carboxamide Fungicide Family

This chart is for your reference only. Please check the label for the current and most correct information about each product.

FUNGICIDEStrobilurins (11)Triazoles (3)Chlorothalonil (M5)OtherSeed TreatmentPostemergeIn-FurrowAnthracnose Leaf BlightAnthracnose Stalk RotBrown SpotCommon RustDiplodia Ear RotEyespotFusarium seed rotGray Leaf SpotGoss's WiltLeaf SpotsNorthern Corn Leaf BlightNorthern Leaf SpotPhysoderma Brown SpotRhizoctonia Root and Stalk RotRhizoctonia Seed & Seedling RotRustsSouthern Corn Leaf BlightSouthern RustTar SpotYellow Leaf Blight
Absolute MaxxXXXXXXXXXXX
AdastrioXX7XXX XX
AffianceXXXXXXXXXXX
AframeXXXXXXXXXXXX
Aframe PlusXXXXSXXXXXXX
Andiamo 230XXXXXXXXXXXX
AproachXXXXXXXXXXXXXX
Aproach PrimaXXXXXXXXXXXXXXX
Aquila XLXXXXSXXXXXX
Azteroid FCXXXXXXXXXXXX
Azure XtraXXXXXXXXX
BrixenXXXXXXXXXXXX
CustodiaXXXXXXXXXXX
DelaroXXXXXXXXXXX
Delaro CompleteXX7XXXXXXXXX
DomarkXXXXXXXXXX
Ethos XB44XXSuppression of diseases caused by Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, or Phytophthora
EvitoXXXXXXXXXX
FolicurXXXXXXX
FortixXXXXXXXXXXX
HeadlineXXXXXXXXXXXXX
Headline AMPXXXXXXXXXXXXX
Incognito1X
LucentoX7XXXXXXXXXX
Manticor LFRXX
Mertect1X
Miramar1X
Miravis NeoXX7XXXXXXXXXXX
Obvius PlusX1, 4, 7X
Preemptor SCXXXXXXXXXXX
PriaxorX7XXXXXXXXXXXXX
Priaxor DXX7X
ProlineXXXXXXXXXX
ProsaroXXXXXXXX
Prosaro ProX7XXXXXXXXXX
QuadrisXXXXXXXXXXXXX
Quadris Top SBXXXX
QuiltXXXXXXXXXX
Quilt XcelXXXXSXXXXXXXXX
RelenyaXX
RevytekXX7XXXXXXXXXXXX
Saltro7X
StrategoXXXXXXXXXX
Stratego YLDXXXXXXXXXXXX
Temitry LFRXXX
TeperaXXXXXXXXXXXX
Tepera PlusXXXXXXXXXXXX
TiltXXXXXXXXX
TopGuard EQXXXXXXXXXXX
Topsin1X
TrivaproXX7XXSXXXXXXXXX
VeltymaXXXXXXXXXXXXX
Vibrance Trio12, 7, 4X
XanthionXXXXX
Xyway LFRXXXXXXX
Zeltera7XX
Zolera FXXXXXXXXXXXX